russian brides
Join Now!
enru   I have found someone! Thanks to your excellent site, I have found 3 different ladies whom I am currently exploring possibilities with. Thanks for a wonderful service! Steve H
More testimonials..

Search:
I am a:
Seeking a:
From:
To:
Photos
Bikini
Verified
 


rbrides app


Home -> Search -> Search Result -> Rolf (ID: 301825)

 
Not a member yet?
Join NOW for Free!


Join or Login with


Rolf, other, Denmark, 30 y.o., Leo
Last visit:06.12.2013 03:26


I am looking for: Woman.
Purpose of acquaintance: Long-term relationship; PenPals; Joint travels.


Sign In: to see user´s photos!
Your email or ID:
Password:
Forgot password?General Information:
Marital status: Single Info: ¿ì 21 ðîê³â õëîïåöü ç Äàí³¿ ¿ì ñàìîñò³éíî çàéíÿòèõ ìíîþ ì êîìïàí³¿ â ²ñïàí³¿ .. Ó ìîºìó sparetime ÿ ¿çäèòè ìîòîöèêëè ³ õîäèòè íà ïîëþâàííÿ òà ó÷àñíèêà ç ìî¿ìè äðóçÿìè ³ Familie .. ² ùå ÿ áàãàòî ïîäîðîæóþ ..


Back to Search Results | New Search
 


Home -> Search -> Search Result -> Rolf (ID: 301825)

russian brides
  0.049 сек.
russian brides


Home | Search | Mail | Account | Dates | Help | Privacy Policy | Terms and Conditions | Report Abuse | Affiliate Program


© Copyright RBrides.com 2003-2017. All rights reserved.

Russian Brides Blog | Russian Brides Journal | Russian Info | Знакомства с иностранцами